Bøker/artikler av norske analytikere:            


Livet trives best på kanten av kaos
Et møte mellom fysikk og psykologi

Astri Hognestad
Flux Forlag 2021

Med sin årelange erfaring som psykoterapeut krysser Astri Hognestad i denne boken grensen til et helt annet fagfelt, kvantefysikken. Kvantefysikken har dannet grunnlaget for en rivende teknologisk utvikling, og den har også åpnet opp for en dypere forståelse av sammenheng mellom mennesket, naturen og universet.

I nært samarbeid med fysikere beskriver forfatteren noen grunnleggende sider ved kvantefysikken på en lettfattelig måte. Eksperimenter viser at den etablerte årsak-virkningssammenhengen må utfylles med andre forståelsesrammer. Det vi oppfatter som grunnlaget for vår virkelighet består av partikler som ikke er konkrete, men befinner seg i bølgende felt som et potensial og gjennomtrenger alt. Vi lever midt i et levende univers der det skjer en uavlatelig samhandling.

Ved hjelp av eksempler fra sin kliniske praksis, undersøker forfatteren om det finnes en sammenheng mellom meningsfylte sammentreff og andre uforklarlige hendelser i den synlige verden og kvantefysikkens skjulte virkelighet.

Hun støtter seg til flere fysikere som har vært opptatt av forbindelsen mellom fysikk og psykologi, blant andre nobelprisvinner i fysikk, Wolfgang Pauli, som uttrykte at det er «en svært dyp forbindelse mellom sjel og materie, og følgelig mellom fremtidens fysikk og psykologi».

Livet trives best på kanten av kaos inneholder en beskrivelse av en verden som er så forskjellig fra vår vante måte å se den på og så fjern fra vår konkrete hverdag, at vi fylles av undring. På den måten er den et viktig bidrag til en utvidet forståelse av livet. Den skaper nysgjerrighet og utfordrer med spørsmål om hvem vi er i den store sammenhengen.

NB! Illustrasjonen på s. 61 er feil. Du kan se og laste ned den riktige på denne adressen: https://www.flux.no/boker/livet-trives-best-paa-kanten-av-kaos


Dragning mot sinnets dyp
- et utvalg folkeviser sett ut i fra en dybdepsykologisk synsvinkel

Astri Hognestad (bok)
Agnes Buen Garnås m.fl. (CD)
Arne Svalastog (fotografi)
Grappa Musikkforlag 2016

Folkevisene er livsnære og beskriver vanlige menneskelige erfaringer med kjærlighet, angst, svik, møte med overveldende krefter, død og sorg. Noen ganger er skildringene uttrykt i symbolsk form og andre ganger er de rene beskrivelser av hendelser i det konkrete livet. Visene ble sunget og danset, og slik ble de en kanal for følelser, og erfaringene ble satt inn i en større sammenheng, løftet opp på et almennmenneskelig og et mytisk plan. I boken går forfatteren gjennom viser med temaer som å være bergtatt, bli forført av alvene, bli tatt av nøkken o.a. Disse skikkelsene er gode bilder for det mange mennesker opplever i livet når vi overveldes av kaotiske følelser. Ved å se på symbolikken i de enkelte skikkelsene og hendelsene gir forfatteren oss en dypere forståelse av hvilke følelser og krefter som er i virksomhet - ogmulige måter å håndtere dem på. Sangene og fotografiene utdyper den psykologiske forståelsen på en vakker og gripende måte.

Kan bestilles via: www.grappa.no


Alene - et rom for endring og undring

Astri Hognestad
Flux forlag

Alle har en historie om det å være alene. Det kan dreise seg om både gode og smertefulle erfaringer i oppveksten eller senere i livet. Følelsene kan variere fra dyp ensomhet, skam og tomhet til et sterkt ønske og behov for å finne ro. Å være alene - alenehet - er et eksistensielt tema som skremmer, utfordrer og gir muligheter til å vokse som mennesker. Astri Hognestad reflekterer over mange aspekter ved temaet i boken og utfyller dem med teori, litterære eksempler og intervjuer med kvinner og menn som har erfaring med det å leve alene eller oppsøke alenehet. Ved å bruke det rommet som alenehet gir, kan vi finne frem til egen identitet og bli mer uavhengige av forestillinger om hvordan vi "bør" leve. Det er forfatterens anliggende å vise hvordan det kan skje. Kjærligheten til eget liv slik det faktisk er og utforskingen av de mulighetene som finnes, kan i neste omgang føre til en opplevelse av tilhørighet og mening.

Boken kan bestilles hos flux@flux.no


Livskriser og kreativitet - et jungiansk perspektiv

Astri Hognestad
Ad Notam Gyldendal 1997

Kriser i livet har ofte sin bakgrunn i tillærte og stivnede holdninger til oss selv. I drømmer og spontane indre bilder kan vi gjenkjenne de følelsene og den historien som ligger til grunn for vanskelighetene. Med eksempler fra sin psykoterapeutiske praksis viser forfatteren hvordan en kreativ omgang med symbolene kan sette i gang en prosess som åpner for et nytt perspektiv i en fastlåst situasjon. Hun bruker også myter og eventyr for å utvide forståelsen av allmennmenneskelige, indre konflikter og prosesser. Eksemplene knyttes til grunnbegrepene i jungiansk psykologi - som danner den teoretiske rammen for boken.


Broer til oss selv - forstå deg selv gjennom eventyr og drømmer
Astri Hognestad
Genesis 2001
Nyutgivelse: Flux 2010

De vanskelige følelsene som oppstår i kjølvannet av en psykisk krise kommer gjerne til uttrykk i drømmene våre. Eventyrene gir oss også et billedspråk som gjør at vi kan gjenkjenne det som foregår inni oss på det følelsesmessige plan. Med utgangspunkt i Titanic-forliset som symbol på en krise i vår tid, belyser forfatteren hvordan drømmer, eventyr og andre fortellinger kan åpne for en ny forståelse av sentrale teamer i livet vårt, og slik bidra til å skape større frihet og en dypere mening.


Når dører åpner seg - drømmer, religiøse erfaringer og andre grenseerfaringer
Astri Hognestad
Genesis 2004

Vi ønsker alle at dører skal åpne seg i våre liv, slik at vi kan oppleve mer frihet og glede, men ofte lever vi innenfor begrensninger som hindrer oss i å bli hele mennesker. Da kan det tenkes at noe større i oss presser seg frem i form av det vi kan kalle grenseerfaringer eller religiøse erfaringer, i "tilfeldigheter" eller i en drøm som berører oss. Da er vi i kontakt med en kilde som kan åpne for en ny retning og endre våre liv. Med jungiansk psykologi som teoretisk innfallsvinkel beskriver forfatteren mange eksempler og inkluderer erfaringer som er nedtegnet i litteraturen. Møte med døden, som etterlatt eller egen nær-døden-opplevelse, kan også være en slik skjellsettende erfaring. I sin søken etter en ny retning i livet går mange mennesker seg vill i det mangfoldet av tilbud om selvutvikling som finnes i dag. Med eksempler fra sin kliniske virksomhet viser forfatteren noen slike blindveier og fallgruber og hvilke mekanismer som da kan være i virksomhet. De forestillingene og bildene av Gud eller det guddommelige som vi har, er et sentralt tema, og forfatteren antyder nye måter å forstå 'Gud' på i kjølvannet av det nye verdensbildet som baner seg vei frem.


Den gåtefulle kraften
i drømmer og eventyr

Astri Hognestad
Flux forlag
Utkom mars 2008

Med en vakker historie om skjebnegudinnenes gaver til menneskene, innleder Astri Hognestad noen refleksjoner over livet og hvilke krefter som virker i vårt sinn. Hvem er vi egentlig? I hvilken sammenheng står vi i? Hva styrer vårt liv? Hun ser drømmer og eventyr som en hjelp til bedre å forstå oss selv og orientere oss i livet. Med praktiske eksempler viser hun ulike typer drømmer og hvordan vi kan arbeide med dem. Eventyrene gir oss på samme måte et billedspråk som gjør at vi kan gjenkjenne det som foregår inni oss på et følelsesmessig plan. Dypest sett uttrykker eventyrene noe om de grunnleggende mønstrene i livet, og de viser at det finnes krefter i oss som går langt utover vårt bevisste jeg. Gjennom tolkningen av et norsk og et pakistansk eventyr gir forfatteren oss et livsnært innblikk i forståelsen av menneskesinnet. Vår tids arketypiske symboler i litteratur og erfaringer er nok et tema i boken. Forfatterens teoretiske bakgrunn er først og fremst jungiansk psykologi, men hun trekker også inn andre psykologiske teorier for å belyse psykologiske mekanismer og prosesser.

Boken kan bestilles ved Flux forlag: flux@flux.no


Livets spor
Forsoning med fortiden, tillit til fremtiden.
Astri Hognestad
Flux forlag
Utkom høsten 2011

Har livet svart til forventningene du hadde da du var ung? Kan du si at – ja, jeg har levd mitt liv, og det har vært meningsfylt? Eller var det mange hindringer i veien for utfoldelse og vekst? Kriser som satte en stopper for det du ville?

Ved å forsone oss med livet slik det ble, kan vi åpne oss for det livet fortsatt har å tilby. Astri Hognestad presenterer en metode kalt biografiarbeid. Vi ser tilbake på livet for å finne den røde tråden, eller for å skape en mening med det som har skjedd. Forfatteren tar utgangspunkt i sentrale livstemaer som vendepunkter, kriser, tilgivelse, forholdet til døden og til det som er «større» enn oss. Gjennom dette kan vi vende oss mot det som er viktig i livet akkurat nå.

Boken byr på ulike menneskers erfaringer, samt teori om de enkelte temaer. Hvert kapittel avsluttes med spørsmål til leseren, som hjelp til eget biografiarbeid.

 

 

 


Startside
Forum
Fagkrav
Terapi
Litteratur
Lenker
Kontaktinfo